Cele stowarzyszenia i sposoby działania

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych osób i rodzin.
 2. Działalność charytatywna.
 3. Prowadzenie i organizowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w formie stacjonarnej oraz poza ośrodkiem na terenie kraju i za granicą.
 4. Ochrona i promocja zdrowia.
 5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób wymagających wsparcia prawnego, psychologicznego, organizacyjnego.
 6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy                  i zagrożonych zwolnieniem z pracy – w szczególności dla osób niepełnosprawnych.
 7. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 9. Wykonywanie zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania, sportu, rekreacji oraz wypoczynku.
 10. Ochrona zabytków, propagowanie i ochrona kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz tradycji historycznych Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 12. Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich,           a także działań wspomagających rozwój demokracji i samorządności.
 13. Wykonywanie zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa w tym eliminacja zagrożeń   i prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
 14. Wykonywanie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
 15. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
 16. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwa.
 17. Promowanie i organizacja wolontariatu.
 18. Upowszechnianie i rozwój kultury regionalnej.